ZŠ Praha - Koloděje

Školská rada

Zákon č. 561/2004 Sb. (tzv. Školský zákon) ve svém § 167 stanovil povinnost všem základním, středním a vyšším odborným školám zřídit Radu školy, kterou zřizuje zřizovatel. Ten i stanoví počet jejích členů. Naše Rada školy má v současné době tři členy. 

Ředitel školy není členem Rady školy, ale je povinen se zúčastnit zasedání, je-li k tomu vyzván předsedou tohoto orgánu.

Školní rok 2018 - 2019

přehled jednání ŠR

2. zasedání školské rady ve školním roce 2012/13

22. 3. proběhlo společné jednání školské rady ZŠ a MŠ Koloděje se školskou komisí ÚMČ, kterému byli přítomni i pan starosta a pan ředitel.

4. ŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY

21.června proběhlo zasedání s jediným bodem. Projednání a schválení rozpočtu školy na rok 2012, který konečně ŠR dostala k projednání. Rozpočet (s navýšením od ÚMČ) dostala škola k dispozici v polovině června. Ihned zpracovala rozdělení částky do jednotlivých kategorií. ŠR jednohlasně rozpočet v předložené podobě schválila. V závěru jednání ředitel školy poděkoval za aktivitu všem členům ŠR.

Koordinační schůzka školské komise, školské rady s panem starostou

25. června proběhla schůzka, kde byl stanoven harmonogram prací na opravu školy - dle žádosti ředitele školy. Podařilo se realizovat všechny palčivé problémy - skříňky, klima, okapy, fasáda, stromy...

MIMOŘÁDNÉ JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY A ŠKOLSKÉ KOMISE ÚMČ KOLODĚJE

Proběhlo 20. 6. 2012 za přítomnosti pí. zastupitelky MUDr. Gabryšové.

Mimořádné jednání školské rady k podnětu sdružení KROS - 11. 5. 2012

Školská rada prodiskutovala jednotlivé návrhy a pověřila ředitele školy, aby jednal se starostou ÚMČ a informoval zastupitele. Schůzka s p. starostou proběhla 14. 5., zastupitelstvo bude o problémech jednat. Informace ředitele školy naleznete dále...

2. zasedání ŠR ve školním roce 2011/12 - 12. 12. 2011

První zasedání v novém volebním období. První zasedání se zástupcem rodičů - MUDr. Robertem Maršíkem.

Složení nové školské rady + první zasedání v novém složení

Stále marně čekáme na 1. zasedání školské rady v novém složení. Nejde o neochotu zástupců pracovat, ale o problémy vzniklé při jmenování nového člena z řad zřizovatele. Zástupce z řad rodičů - MUDr. Maršík byl řádně zvolen, paní vychovatelka Ševčíková, za školu, je rovněž zvolena. Problém vznikl tím, že v posledním listopadovém zasedání došlo k chybě. Zastupitelé zvolili pana Fílu PŘEDSEDOU ŠKOLSKÉ RADY, což je chyba. Svého předsedu si bude na prvním zasedání volit až nové školská rada. Proto bude toto usnesení 102/2011 revokováno. Mělo se stát 18. listopadu, ale toto zasedání bylo panem starostou zrušeno. Proto stále čekáme...

Proběhla volba nové školské rady

Na příští tři roky se obměnilo složení školské rady. Za rodiče byl zvolen MUDr. Robert Maršík. Za pedagogické pracovníky zůstává paní Renata Ševčíková a zřizovatele opět zastupuje pan Jiří Fíla.

1. zasedání Školské rady ve školním roce 2010/2011

Na jednání byl již tradičně přizván i ředitel školy. Rada schválila výroční zprávu a hodnocení školy za uplynulý školní rok, schválila plán práce na rok stávající. Byla seznámena se třídnictvím a kladně hodnotila nově přijaté paní učitelky. Koncem školního roku končí volební období této rady.

3. zasedání ŠR - šk. rok 2009/2010 - 16. 6. 2010

Přítomni: pí. Ševčíková, p. Fíla, p. Špička a přizván byl i pan ředitel Dolanský 1. Rada byla informována u ukončení pracovního poměru u paní učitelky Novotné, na její vlastní žádost – odchod do důchodu. Pan ředitel přijal plně kvalifikovanou a aprobovanou kolegyni Mgr. Popelkovou, která převezme třídu po pí. uč. Novotné. 2. Rada byla informována o bezproblémové škole v přírodě i finančním vyúčtování. 3. Ředitel školy zhodnotil uplynulý školní rok a seznámil ŠR s dokumentem Hodnocení školního roku 2009/2010, který bude projednáván i na úvodní pedagogické radě v srpnu 2010. 4. Rada byla informována o zakoupení nových lavic a židliček pro budoucí prvňáčky, o kompletním malování školních prostor, generální opravě střechy a výměně oken a dveří ve školní družině.

2. zasedání ŠR ve školním roce 2009-2010 - 22.2. 2010

Přítomni: p. Fíla, p. Špička, p. Dolanský a pí. Ševčíková 1. RŠ bere na vědomí důvody rozvázání pracovního poměru dohodou u zástupkyně ŘŠ – pí. Tvrdkové (vyhraný konkurz na ředitelku MŠ v Praze 10) 2. RŠ konstatuje, že nově jmenovaná zástupkyně ŘŠ – pí. Dana Petráková – velmi dobře převzala MŠ a její dosavadní výsledky práce u dětí jsou velmi dobré. 3. RŠ požádala ŘŠ o vysvětlení situace ve třetí třídě, problémy některých rodičů s třídní učitelkou – pí. Rousovou - a stylem její výuky. Řešena byla i situace této pedagožky při výuce přírodovědy a vlastivědy v nejvyšším ročníku. Ředitel školy informoval o proběhnuvších ředitelských kontrolních pracích v těchto ročnících a o jejich neuspokojivých výsledcích. ŘŠ bude tuto neúnosnou situaci řešit výpovědí pro paní učitelku Rousovou.

1. zasedání Školské rady ve školním roce 2009/10 - 17. 9. 09

V nezměněném složení prodiskutovala ŠR s ředitelem školy stávající situaci, konstatovala zklidnění a vyjádřila spokojenost s novou paní učitelkou. Rada schválila výroční zprávu školy za rok 2008/09.

3. zasedání Školské rady - 18. 6. 2009

Ředitel školy informoval Školskou radu, že paní učitelka Šulcová porušila domluvená kriteria z minulého zasedání ŠR a byl s ní ukončen pracovní poměr dohodou ke konci června. Ředitel školy dále informoval ŠR o přijetí nové paní učitelky - Mgr. Hávové.

2. zasedání školské rady - 26. 5. 09

Rada řešila petici rodičů, nespokojených s paní učitelkou třídní ve 3. třídě. Přítomni byli zástupci rodičů, paní učitelka i pan ředitel, který na petici reagoval písemně. V diskusi si obě strany vyjasnily svá stanoviska. Paní učitelka zůstává třídní učitelkou do dalšího školního roku.

1. zasedání nově zvolené školské rady

Uplynulo tříleté volební období minulé školské rady, a proto byla zvolena rada nová.

Jednání Rady školy

10. května 2006